Professori Corrado Malanga

Professori Corrado Malanga

käyttää työssään regressiivistä
hypnoosia, neurolingvististä ohjelmointia NLP sekä kehittämiään
mentaalisimulaatioita.. Corrado Malangan esiintymiset sekä hänen
abduktoiduille antamansa apu ovat ilmaisia.

Olen Maarit, entinen abduktoitu. Pidän blogia nimeltä EI ABDUKTIOILLE! Blogini on suunnattu ensisijaisesti kaikille abduktioista kärsiville henkilöille, jotka haluavat tietoa abduktioista sekä niistä keinoista, joiden avulla he voivat lopettaa toistuvat abduktionsa ja elää vapaana ilman painajaisia.
Tämä on mahdollista. Myös sinulle.
Italialainen orgaanisen kemian professori ja tutkija Corrado Malanga on yli nelikymmenvuotisen uransa aikana tutkinut ufo-ja abduktioilmiötä porautuen sen psykosomaattiseen ja fyysiseen luonteeseen syvemmälle kuin kukaan muu alalla. Professorin mittavaa tutkimustyötä kaikessa laajuudessaan ja syvyydessään on mahdotonta mahduttaa muutamalle sivulle, joten haluan kertoa sinulle pääpiirteet professorin löytämistä abduktioihin ja muukalaisiin liittyvistä seikoista sekä hänen kehittämistään mentaalisimulaatioista, joiden avulla abduktoitu voi vapautua muukalaisista ja NWO:n armeijan interventioista.
Corrado Malangan pitkälle viety tutkimustyö ja hänen luomansa synteesi muukalaisilmiöstä niin psyykkisenä kuin fyysisenäkin ilmiönä kytkeytyy monien ansioituneiden tiedemiesten elämäntyöhön fyysikko David Bohmista aina neurotietelijä Karl Pribramiin sekä kognitiotieteilijä S.M Kosslyniin. Selittääkseen abduktioihin liittyvän fysikaalisen todellisuuden profesori Malanga loi yhdessä Pederzolin kanssa SST:n eli Super Spin Teorian. Abduktioihin liittyviä fyysisiä lainalaisuuksia Malanga selittää myös englanniksi käännetyssä artikkelissaan The Physics of Abductions.
Useissa artikkeleissaan ja luennoissaan professori Malanga on painottanut, että elämme holografisessa universumissa, jossa syvemmällä tasolla yksittäinen partikkeli, me, tietoisuutemme, on eräänlainen laajentuma alkuperäisestä kokonaisuudesta. Kyseistä seikkaa tukee myös Alain Aspectin 1982 tekemä koe, jossa hiukkaset näyttivät kommunikoivan toistensa kanssa ei-paikallisesti. Tälläisessä tilassa niin aika kuin avaruuskin menettävät merkityksensä ja erillisyytenä kokemamme ilmiö on harhaa. Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat kaikki läsnä tässä hetkessä.

Professori Malanga on eittämättä alansa pioneeri ja uranuurtaja. Hän otti työssään huomioon seikan, jota kokemattomat tutkijat eivät hahmottaneet tai johon he ei eivät uskaltaneet sen arkaluontoisuuden vuoksi puuttua. Malangan huomioiden mukaan abduktioista kärsiviä ihmisiä oli kahdenlaisia. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat erilaisista psykologisista ongelmista kärsiviä ihmisiä, joiden suhde abduktioihin ja muukalaisiin oli hyvin uskonnollissävytteinen, positiivinen ja tunne-elämää kompensoiva. He näkivät positiivisia näkyjä ja tunsivat itsensä jollain tapaa erikoisiksi ja valituiksi. Tämän viestin heidän ainutlaatuisuudestaan he kertoivat myös muukalaisten välittäneen.
Toiseen ryhmään kuuluivat todelliset muukalaisten toimesta abduktoidut. Tämän ryhmän ihmiset eivät osoittaneet puhtaita skitsofrenisia oireita. Sen sijaan lähes kaikilla oli vakava identiteettiin liittyvä ongelma. He eivät tienneet keitä he syvimmiltään olivat. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt eivät yleisesti osoittaneet mielenkiintoa uskonnollisuutta saati katolilaisuutta kohtaan. Edelliseen ryhmään verrattuna todellisten abduktoitujen tunnemaailmaa väritti muukalaisia kohtaan tuntema mielenkiinto, pelko ja ahdistus.
Pintapuolisesti kokemattoman tutkijan oli mahdoton huomata eroa näiden ryhmien välillä. Jokainen ymmärtää kuitenkin, kuinka merkittävästä ja perustavanlaatuisesta seikasta oli kyse. Professori Malanga kehitti todellisten abduktiotapausten seulomista varten itsearviointitehtävän TAV:n eli Self Assessment Test- testin, jonka vastausten perusteella hän kykeni kohdentamaan apunsa niille sankoille joukoille abduktioista kärsiviä ihmisiä, jotka lähestyivät häntä hänen julkaistuaan V.Lonzista tekemänsä tutkimusraportin kirjana The Ufo Inside the Mind (Bompianti 2000, Translator’s note).
Vuonna 2007 Malanga julkaisi 500 sivua käsittävän teoksen Aliens or Demons- the Fight for Eternal Life. Teoksessaan Malanga tuo esille ne työkalut, joiden avulla voimme kohdata ja selviytyä muukalaisilmiöstä. Hän selittää abduktioilmiön psykosomaattista ja fysikaalista luonnetta sekä tuo esille ratkaisun abduktio-ongelmaan NLP:n, regressiivisen hypnoosin sekä mentaalisimulaatioiden avulla.

Virallinen tiedemaailma psykiatriasta fysiikan lainalaisuuksien hautomoihin saakka on aina sivuuttanut abduktio-ongelman. Malanga ei kuitenkaan tehnyt näin. Tutkiessaan abduktoituja professori Malangan oli ensin selvitettävä itselleen, mitä muukalaiset halusivat abduktoiduista. Lukemattomissa kohtaamisissaan abduktoitujen kanssa Corrado Malanga löysi mitä mullistavimman seikan. Abduktioiden keskiössä oli ilmiö, jota kuvaa sana tietoisuus ja erityisesti sen eräs ominaisuus. Tämä havainto selvensi sen, miksi muukalaiset olivat keskuudessamme ja mitä he tosiasiallisesti halusivat. Tämä havainto kertoi meille todellisen olemuksemme. Sen, minkä olimme unohtaneet.

Lisää professori Malangan urasta:
Biografia di Corrado Malanga

http://www.corradomalanga.vacau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=121

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/corradomalanga/

Corrado Malanga: The Physics of Abductions

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/2011/06/05/the-physicsof-abductions/

Corrado Malanga: The Syndrome of False Abduction ( ote kirjasta Alien Cicatrix):

Corrado Malanga: Self Assessment test: http://flashmentalsimulation.wordpress.com/self-assessment-test/

1.

Sielu, Mieli ja Henki

Hypnotisoidessaan abduktoituja Malanga huomasi, että abduktoitujen tietoisuus koostui kolmesta erilaisesta osasta, jotka eivät kommunikoineet keskenään. Tämä eri tietoisuuden komponenttien välillä oleva dissosiatiivinen psykofyysinen tila mahdollisti muukalaisten suorittamat abduktiot, jotka ilmenivät niin psyykkisessä kuin fyysisessäkin todellisuudessa. Nämä tietoisuuden eri komponentit olivat Sielu, Mieli ja Henki. Jokaisella komponentilla oli myös ainutlaatuinen suhde aikaan, energiaan ja avaruuteen.
Mieli toimii eräänlaisena kovalevynä, joka käsittelee ja tallentaa tietoa. Mielen ominaisuuksiin kuuluvat aika ja avaruus, mutta siltä puuttuu energia. Terve Mieli on aina väriltään vihreä. Henki puolestaan sisältää ajan ja energian, mutta siltä puuttuu avaruudellinen funktio. Luonnollisessa tilassaan Henki yhdistää Mielen ja Sielun ja on aina punainen. Sielu käsittää avaruuden ja energian, mutta siltä puuttuu ajallinen ulottuvuus. Sielu tietoisuuden osana on siis ikuinen, aina läsnäoleva ja kuolematon prinsiippi. Sielun värejä on kaksi: sininen tai keltainen riippuen siitä, ovatko ne peräisin ensimmäiseltä vai toiselta luojalta. Yhdessä nämä kolme tietoisuuden osaa Sielu, Mieli ja Henki muodostavat alkuperäinen tietoisuuden- ykseyden, josta yllä mainitut tiedemiehet puhuivat kuvatessaan holografisen maailmankaikkeuden luonnetta.
Ykseyden, jonka osa kukin tietoisuus itsessään on.
Näillä kolmella tietoisuuden komponentilla Sielulla (feminiininen osa, Anima), Mielellä ( tietojen käsittelyyn liittyvä osa) sekä Hengellä (maskuliininen osa, Animus) on oma tietoisuutensa, tahtonsa ja hahmotuksensa maailmastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ego-tietoisuutemme lisäksi sisällämme on se, minkä usein ulkoistamme itsestämme objektiiviseksi pyhäksi tai uskontojen jumalaksi. Miljoonien vuosien evoluution myötä olemme unohtaneet olemuksemme ja yhteytemme tähän Sielun, Mielen ja Hengen triadiin. Emme ole tietoisia tästä alkuperäisestä Tietoisuudesta sisällämme, joka yhdistyneenä toimiessaan koostaa psykofyysisen avaruuden, estää abduktiot ja muukalaisten parasitoinnin.
Kuten tutkijan työssä usein, odottamattomat asiat tulevat yllättäen esille. Näin kävi myös professori Malangalle hänen saadessaan regressiivisen hypnoosin aikana yhteyden tähän alkuperäisen Tietoisuuden Sielukomponenttiin. Kukaan ei ollut osannut odottaa moista ja siltikin se oli siellä, jossain syvällä olemuksessamme. Vaikka abduktoitujen Sielu oli usein itsetiedostukseltaan matalalla tasolla, se vastasi kysymyksiin ja kykeni omiin johtopäätöksiin sekä omaan tahdonilmaisuun. Tämä seikka on keskeinen asia niin mentaalisimulaatioissa kuin itse Tietoisuuden itsetuntemuksen ja itseoivalluksen kannalta kuten myöhemmin huomaamme.
Sielulla on ajattomana ja voimakkaana prinsiippinä mahdollisuus vaikuttaa ja muuttaa virtuaalisen maailmankaikkeutemme parametreja eli aikaa, energiaa ja avaruutta, kokemuksiamme sekä fyysistä todellisuuttamme. Sielu siis todellakin voi tehdä ihmeitä kuten sanoisimme. Näin tapahtuu juuri abduktioissa vapauttavissa simulaatioissa, joissa Sielu tullessaan tietoiseksi itsestään ja voimastaan voi tahtonsa voimalla hävittää jopa fyysisesti dokumentoidut implantit sekä estää muukalaisten ja armeijan väliintulon.
Hypnoosissa abduktoitujen Sielut ovat kertoneet yhteneväisesti sen, että he ovat saapuneet kolmiulotteiseen todellisuuteemme saamaan kokemuksia ennen kaikkea kuolemasta, jonka jälkeen he palaavat takaisin leikkimään ulottuvuuteen, joka on valoa. Kuoleman kokemus on ikuiselle Tietoisuudelle tärkein kokemus, jotta se voi ymmärtää käsitteen loppu.
Malanga havaitsi myös tutkimuksissaan, että Sielu-komponentti on vain noin joka viidennellä ihmisellä. Tämä tarkoittaa, että vain noin 20%:lla ihmisistä tällä hetkellä on Sielu. Näistä paristakymmenestä prosentista abduktioita siis kokevat henkilöt, joiden komponentit eivät kommunikoi keskenään tai ole toisistaan tietoisia. Heidän alkuperäinen tietoisuutensa, psyykkinen ja fyysinen avaruutensa ovat hajanaisia.
Tällä dissosiatiivisella tilalla on myös huomattavia psykologisia vaikutuksia, joita abduktoitujen itsensä oli usein sangen vaikea huomata tai myöntää itselleen. Malanga viittasi näihin usein tiedostamattomiin haittoihin ja käyttäytymismalleihin mm. Jo aiemmin mainitussa artikkelissaan , joka käsitteli abduktiosyndroomaa ja abduktoitujen identiteettikriisiä (The Syndrome of False Abductions kirjasta Alien Cicatrix). Koska abduktioilla on selkeästi elämänlaatuun ja oman itsen hahmottamiseen liittyviä negatiivisia vaikutuksia, onkin hyvä ymmärtää syy siihen, miksi muukalaiset abduktoivat ihmisiä ja mikä on ero muukalaisen sekä abduktoitujen tietoisuuden välillä.

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/cct/the-universe-in-colors/

Kuvia implanteista ja arvista Corrado Malangan kirjasta Alien Cicatrix

http://www.youtube.com/watch?v=F8rp6rzozow Corrado Malanga: Updates on Alien interferences osa 4: sieluista
Seuraava video on erinomainen esimerkki Corrado Malangan abduktoidulle suorittamasta regressiivisestä hypnoosista,
osa 1/5 Abductees can ger free:

2
AAM ja APM
sekä muukalaisten toiminnan eri tasot

Hypnotisoidessaan abduktoituja sekä samalla erityisesti Sielu-komponenttia Malangalle selvisi,että muukalaisilla ei ollut Sieluksi kutsutta tietoisuuden osaa. Heillä oli kolmesta vain kaksi: Mieli ja Henki, joille Corrado Malanga antoi nimen AAM-(Active Alien Memory) eli muukalaisen aktiivinen muisti. Käytännössä voidaan puhua muukalaisen hengestä tai tahdonvoimalla varustetusta kognitiivisesta kokonaisuudesta. Koska muukalaisilta puuttui Sielu, tämä tarkoitti sitä, että kuoltuaan heidän tietoisuutensa ja koko elämänsä lakkasi olemasta. Tätä valitettavaa seikkaa karttaakseen he siirsivät oman AAM-kokonaisuuden abduktoidun aivoihin säilytykseen, odottamaan uutta valmistuvaa kehoa, johon heidän tietoisuutensa voitiin uudelleen siirtää. AAM ladattiin yleensä kätisyyttä säätelevään aivopuoliskoon.
Abduktoidulla oli siis aivoissaan tahdonvoimalla varustettu muukalaisen tietoisuus, joka tarvittaessa kykeni vaikuttamaan abduktoidun toimintaan haitallisin seurauksin. Jokaisella abduktoidulla oli aivoissaan vain yksi AAM. Useimmiten se oli kehollisten muukalaisen kuten liskojen, sirkkojen tai blondien henki. AAM-kokonaisuuden lisäksi abduktoitua parasitoivat muutkin niin keholliset kuin kehottomatkin muukalaiset.
Kun odottavalle muukalaisen hengelle oli löytynyt sopiva keho, se siirrettiin abduktoidusta takaisin muukalaisen kehoon. Vaikka itse tahdonvoimalla varustettu muukalaisen henki oli pois, jäi abduktoidun mieleen kuitenkin muistotieto muukalaisen hengen sisällöstä. Tätä muistikokonaisuutta Malanga kutsui APMiksi (Alien Passive Memory) eli muukalaisen passiiviseksi muistiksi. Koska se sisälsi vain Mieli-komponentin, ei se kyennet enää vaikuttamaan abduktoituun. Niin AAM kuin APMkin selittävät sen, miksi niin monet abduktoidut muistavat muukalaisen kokemuksia ja luulevat niitä usein omiksi muukalaisen identiteetissä elämikseen elämiksi.
Koska AAM oli tärkeä, tehtiin siitä ja samalla abduktoidun Mieli,-ja Henki-komponentista kopio sen varalta, että abduktoidulle itselleen tapahtuisi jotain. Koska kopiot elivät vain rajallisen ajan, muukalaiset joutuivat suorittamaan kopioinnin alusta alkaen säännöllisin väliajoin. Tämä oli työlästä, sillä abduktoidun ja kopion muistin piti olla mahdollisimman yhdenmukainen. Syynä tähän oli se, että muukalaiset käyttivät toisinaan kopiota korvaamaan abduktoitua, muukalaiset käyttivät kopiota muihin tarkoituksiinsa sekä että NWO käytti kopioita omissa toimissaan ohjelmoitavina ihmisrobotteina.

Muukalaiset abduktoivat ihmisiä, koska he tarvitsivat Sielua ja sen ominaisuuksia monista eri syistä. Sielu antoi elämän kipinän muukalaisen valmistuneelle keholle, se elvytti muukalaisen elinvoimaa sekä aktivoi myös abduktoidusta tehdyn kopion, jonka elintoiminnot pidettiin hidastetussa tilassa. Sielua saattoi käyttää samanaikaisesti useampi muukalainen, joille Sielu jakoi voimaansa. Sielua ikuisena ei voitu kopioida. Sielu oli siis muukalaisille välttämätön kulutushyödyke, jota he halusivat itselleen hybridisaatioon liittyvän DNA:n manipulaation kautta. Tämä seikka oli Malangan mukaan muukalaisilmiön keskeisin asia.
Kopiointi ja elvytys tapahtuivat ns. Sylinterihuoneissa, joita abduktoidut kuvailivat yhteneväisen samansisältöisesti. Kirjassaan Alien Cicatrix 2 Malanga kuvasi yksityiskohtaisesti ns. sylinterihuoneissa tapahtuvan prosessin, jonka aikana muukalaiset siirsivät Sielun abduktoidusta hetkellisesti omaan kehoonsa ja tarvittaessa kopioon. Sielu palasi aina omaan kehoonsa, sillä sen värähtelytaajuus ei kyennyt liittymään muukalaisen DNA:an.
Monilla abduktoiduilla oli muistikuvia siitä, kuinka heidän kopioitaan oli käytetty mm.erilaisissa sotilaallisissa tehtävissä. Samoin useat abduktoidut kertoivat armeijan osoittavan suurta kiinnostusta heissä olevaa muukalaisen henkeä (AAM)ja sen sisältämää tietoa kohtaan. Ao. Tilanteisiin liittyvät muistot tallentuivat Sieluun ja tulivat usein esiin alitajuisesti esimerkiksi unien aikana.

Corrado Malanga havaitsi työnsä aikana, että hän saattoi hypnoosissa saada yhteyden ei ainoastaan abduktoidun tietoisuuden eri osiin (Sielu, Mieli ja Henki), vaan myös häntä parasitoiviin kehottomien muukalaisten ja AAM:n tietoisuuteen. Havaintojensa, abduktoitujen sekä näiden muukalaisten kertoman perusteella muukalaisten toiminnassa oli toistaiseksi havaittavissa selkeästi kuusi eri tasoa, joista ufotutkijat “tutkivat” vasta ensimmäistä, fyysisintä tasoa.
Taso yksi käsitti muukalaisten suorittamat kirurgiset operaatiot. Tasolla kaksi abduktoituun siirrettiin AAM. Taso kolme käsitti abduktoidun kopioinnin. Tason neljä aikana yritettiin irrottaa abduktoidun Sielu-komponentti ja istuttaa se muukalaisen kehoon. Tasolla viisi selvisi, että muita muukalaisia kontrolloivat erilaiset kehottomat muukalaiset kuten valosta koostuva LUX tai toisesta ulottuvuudesta saapuvat tietoisuudet kuten Growl eli “Kuusisorminen” sekä Horus-Ra.
Taso kuusi on tutkimuksen alla ja se liittyyPrimordial Man-nimellä kulkevan hahmon toimintaan, motiiveihin ja vaikutukseen. Se käsittelee myös ns. Ylempien hierarkioiden vaikutusta abduktoituihin silloin, kun he ovat vapautuneet muukalaisista, mutta kärsivät vielä hyökkäyksistä, jotka tulevat luomisen korkeammilta tai aikaisemmilta tasoilta.
Näin voidaan siis sanoa, että muukalaisten toiminnassa on kysymys heille välttämättömästä Sielun voimaa hyväksikäyttävästä toiminnasta, joka ilmenee abduktoidulle niin fyysisellä kuin sisäiselläkin tasolla. Abduktioiden perimmäinen päämäärä on luoda muukalaisille geneettisesti sopiva DNA- johon sielukomponentin värähely kykenee liittymään.

Lisää aiheesta:

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/2012/01/13/the-cloning/

http://www.youtube.com/watch?v=r_w6HLnqhw8 Corrado Malanga: Gaining Consciousness osa 13- sylinterit. Sivustolta www.stopalienabductions.wordpress.com

http://stopalienabductions.wordpress.com/whos-corrado-malanga/

http://www.youtube.com/watch?v=fT5DeYNNFtU Corrado Malanga: Updates on Alien Interferences- kopioiden käyttö

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/2012/01/13/global-picture-of-alien-interferences/

Malangan artikkelit The Cloning sekä Global Picture of Alien Interferences löytyvät suomennettuina blogistani.

3
Värillinen maailmankaikkeus
muukalaiset ja oma paikkamme

Tieteellisten faktojen ja johtopäätösten teko nykyaikamme taloudellisesti ja sosiaalisesti säädellyssä mielipideilmastossa on usein vaikeaa. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun laajan ilmiön selittämiseen vaaditaan halua ja uskallusta myös poikkitieteelliseen rajojen ylitykseen. Tieteellisen tutkijanuran ja ennakkoluulottomuutensa vuoksi Malanga kykeni tuhansien abduktoitujen onneksi yhdistämään saamansa tiedon Sielusta, Mielestä ja Hengestä sekä muukalaisten tietoisuuden luonteesta niin psykologiseen, neurokognitiiviseen kuin fysikaaliseen kontekstiin ja luomaan niistä tieteellisesti perustellun, käytännössä dokumentoidun kokonaisuuden, jonka sidonnaisuus psykofyysiseen todellisuuteemme uutena innovatiivisena näkemyksenä ja tulevaisuuden monikäyttöisenä psykologisena työkaluna on kiistämätön.
Kuten professori Malanga huomasi, yhdistivät abduktoidut toistuvasti mielessään Sielun, Mielen ja Hengen arkkityyppisiin väreihin, jotka ovat kulkeneet kulttuurissamme samoina aina satujen aineksissa kuin niiden personoituneessa värimaailmassakin. Nämä em. perusvärit sininen, vihreä, punainen ja keltainen suhteessa kunkin tietoisuuden komponentin ominaisuuksiin ilmensivät samalla myös ajan,-avaruuden,- ja energian suhteita positiivisin ja negatiivisin varauksin. Näiden havaintojen myötä ja niihin perustuen Corrado Malanga rakensi mallin, jota hän kutsui värilliseksi maailmankaikkeudeksi.
Värillinen maailmankaikkeus ilmensi samalla rakenteensa, rakenteen mukana historiallisen kehityskaarensa sekä kohtaamiemme muukalaisten paikan. Tässä mallissa, RGB ( sininen, vihreä ja punainen yht. valkoinen)- sekä CMYK(syaani, magenta ja keltainen yht. musta) -värit muodostuivat itsessään matemaattisiksi toimijoiksi. Samalla ne kolmen eri muuttujan (aika, avaruus ja energia plus ja miinus ominaisuuksineen) ja kuuden värin yhdistelmänä ilmensivät eri universumin osien ainutlaatuisuutta ja luonnetta.
Kolmen muuttujan (aika, avaruus ja energia) sekä niihin liittyvien värien mukaan Malangan värillinen maailmankaikkeus muodostui kahdesta eri puoliskosta, jotka olivat peilikuvia toisilleen. Toinen puolisko on kaksiulotteinen, pimeä maailmankaikkeus ja toinen kolmiulotteisuuden salliva puolisko. Kumpikin näistä puoliskoista käsitti neljä eri oktanttia. Kokonaisuus oli siis yhteensä kahdeksan erilaisen oktantin summa. Jokaista oktanttia asuttivat myös omanlaisensa tietoisuudet sekä muukalaiset. Akseleiden leikkauskohdassa on ikuinen, alkuperäinen Tietoisuus, joka on osiensa Sielu, Mieli ja Henki summa.

Artikkelisarjassaan Genesi 1, 2, ja 3 professori Corrado Malanga on selittänyt yksityiskohtaisesti maailmankaikkeutemme, muukalaisten sekä meidän kehityksemme vaiheet suhteessa myytteihimme, psykologiaan sekä fysiikan maailman ilmiöihin. Malanga huomasi myös, että abduktoitujen Sielukomponentit kertoivat yhteneväisesti samoja maailmankaikkeuden kehitykseen liittyviä teemoja toinen toisistaan tietämättä. Nämä luomiseen liittyvät teemat ja myytit ovat seuranneet ihmiskunnan kulttuurihistoriallisessa kehityksessä siitä lähtien, kun ihminen raivasi tiensä luolista kohti tulta, pyörää ja tietoisuutta, jonka avulla se saattoi jakaa jotain syvempää kokemusta. Nämä myyttiset ytimet ovat osa todellista historiaamme sekä tietoisuuden historiaa, toisin kuin se, mitä käsitämme kirjoitettuna historiana.
Kun alkuperäinen Tietoisuus hetkenä x havahtui ja heräsi, se halusi tarkastella itseään. Tämä halu synnytti kokemamme virtuaalisen universumin sekä kaksi eri luojaa C1:n sekä C2:n. Tietoisuus halusi pelkän itsensä tarkastelun sijaan myös kokea itsensä kaikin eri tavoin.Tällä hetkellä syntyi tietoisuuden osien vapaa tahto sekä dualismi, jossa jokaista tapahtumaa voitiin tarkastella akselilla plus ja miinus. Nämä kaksi juuri ykseydestä eriytynyttä tietoisuutta tai luojaa valitsivat eri kehitystiet ja universumi jakautui kahteen eri osaan. Tätä jakoa kuvaavat mm. Hindu-jumalat Siva ja Vishnu.
Luoja 2:n eli Sivan puoli oli tuo pimeä ja kaksiulotteinen puolisko. C2:n sielukomponentit eivät halunneet jäädä tähän maailmankaikkeuden osaan, vaan kulkeutuivat Visnun C1:n puolelle. Näin C2 jäi ilman Sielutietoisuutta ja loi joukon kehottomia muukalaisia, joiden tehtävänä oli palauttaa C2:lle Sielukomponentit takaisin. C2:n luomat kehottomat muukalaiset paratisoivat abduktoitujen Mieli,- sekä Henki-komponentteja muuttaen heidän käytöstään ja kokemustaan maailmasta. Luoja kahden kaksiulotteiseen luomissykliin kuuluvat värillisen maailmankaikkeuden oktantit 7, 6, 1 ja 2 asukkaineen. Tämä järjestys kuvaa myös luomissyklin järjestystä.
Oktantissa 7 asuu luoja 2 ilman Sielutietoisuutta. Oktantiin 6 ilmaantuu Primordial Man, joka saa alkunsa toisesta luojasta. Tämä PM on vastapari enemmän fyysiselle, toisen puolen PM:lle. Oktantissa 1 ovat kehottomat olennot, joita Malanga kutsuu sinisiksi niiden lähettämän sinisen värähtelytaajuuden vuoksi. Olennot kiinnittyvät abduktoidun henkikomponenttiin. Oktantista 2 tulevat puolestaan erilaiset varjo-olennot kuten Ra, joka käyttää universumissamme lintukehoa ja kulkee silloin nimellä Horus-Ra. Ra:n implantti on häntäluun päässä, jonka kautta Ra käyttää abduktoidun kehoa mielensä mukaan. Toinen varjo-olento nimeltään Growl puolestaan asettuu abduktoidun selkäytimeen. Growl “ kuusisorminen” näyttäytyy abduktoidulle kuusisormisena vaaleahiuksisena kyborgikehoisena olentona, jota myös kutsutaan ns. Nordic-olennoksi. Ra ja Growl kytkeytyvät abduktoidun Mieleen.
Luoja 2:n luomissyklin takana on luoja 1:n tai Vishnun puoli. Tämän universumin puolelle kuuluvat siis oktantit 4,3,8 ja 5. Sykli alkaa oktantista 4, jossa on luoja 1. Oktantissa 3 sijaitsee olento nimeltä Primordial Man. Tällä olennolla on yksi keho niin menneisyydessä, nykyisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Primordial Man irtautui omaksi semi-fyysiseksi tietoisuudekseen lähes heti luojien1 ja 2 luomisen jälkeen. Tämä hahmo kulkee myyteissämme esim. raamatun Adamina. Myös Jung kuvaa tämän alkumiehen erilaisia myyttisiä muotoja kirjassaan Man and His Symbols. Primordial Man kytkee itsensä abduktoidun Sielukomponenttiin. PM:n keho kuvastuu kalana. PM:n vaikutuksesta on nähtävissä monia viitteitä aina Dogon-jumalasta katolisen kirkon paavin hatusta löytyvään symboliikkaan asti. Malangan kanssa yhteneväisesti on kalan symboliikkaa pohtinut myös Jung kirjassaa Aion.
Oktantissa 8 on valosta tehty kehoton parasiitti LUX. LUX on kehonsa menettänyt muukalainen, joka ilmentyy keltaisena värinä. Lux on luonnollisesti vastapäätä toista kehotonta peilikuvaansa ja vastaväriään sinisiä. LUX on hahmo, joka vastaa Luciferiämme. Parasiitti kiinnittyy abduktoidun kehoon jo sikiövaiheessa ja on vaikuttanut ihmiskunnan mentaaliseen kehitykseen negatiivisesti kuten Malanga viitteeseen linkittämässäni otteessa kertoo. LUX kykenee parasitoimaan myös niitä ihmisiä, joilta puuttuu Sielu. Viimeisessä oktantissa viisi olemme me sekä muut keholliset muukalaiset. Ne, jotka usein siirtävät AAM-kokonaisuutensa abduktoidun aivojen kovalevylle tilapäistä säilytystä varten.

Malanga havaitsi, kuten Genesi 1,2,3 trilogiassaan hän kertoo, että hahmo nimeltään Primordial Man loi muukalaiset, jotka puolestaan rakensivat ihmisen niin, että hänen DNA-rakenteesa vastaa Primordial Manin omaa. Muukalaisten tarkoituksena on geneettisen aasinsillan kautta sopeuttaa DNA-rakennettaan siten, että Sielukomponentti kykenee liittymään siihen ja jää näin muukalaisen kehoon vangiksi. Tämä takaisi muukalaiselle kuolemattomuuden. Muukalaiset halusivat tulla luojansa Primordial Manin kaltaisiksi ja niinpä heidän välilleen syntyi skisma ja kilpajuoksu sieluista. Tilanne, josta monet legendat ja myytit taivaallisine taisteluineen kertovat.
Jälleen kerran keskiöön nousee itse alkuperäinen tietoisuus ja hänen tarpeensa saada kokea kuolema ymmärtääkseen käsitteen loppu kaikin mahdollisin eri tavoin. Luojat delegoivat asian Primordial Manille, joka kieltäytyi luopumasta identiteetistään. Näin PM rikkoi näin luojiaan vastaan antaen vapaan tahdon mukaan moraalisesti kyseenalaisen tapahtumaketjun jatkua.
Samoja arkkityyppisiä tapahtumia ja teemoja tuovat julki myös Malangan hypnotisoimat Sielu-komponentit sen jälkeen, kun ne olivat irrotettu varovasti triadista. Samoja toistuvia mytologisia aihioita on myös C.G Jung löytänyt tutkiessaan ihmisen psyykeä ja kollektiivista alitajuntaa. Tarkan kuvauksen genesikseen liittyvästä tematiikasta löydät tämän osan loppuun lisätyistä linkeistä, joistä pääset suoraan lähdetietoishin.

Seuraavan kartan avulla Corrado Malanga havainnollistaa niin muukalaisten paikan universumissa kuin luomisjärjestyksenkin.

Asutettujen oktanttien kartta.

clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008
1.oktantti(++-)Blu = Blue, sininen olento
2. oktantti(+—)Ra, varjo-olento tai Horus-Ra käyttämänsä lintukehon mukaan operoidessaan universumissamme
3. oktantti (+-+)UP = PM, Primoldial Man
4. oktantti (+++)C1 on Primordial Manin luoja. Luoja 1.
clip_image010
clip_image012
clip_image014
clip_image016
8. oktantti(—+)LUX “valo-olento”. Usein näyttäytyy keltaisena
7. oktantti (—)C2 on luoja, joka menetti Sielukomponenttinsa.Ai-
neettomien muukalaisten luoja. Luoja2.
6. oktantti (-+-)UP2 = PM2 Vastapari enemmän fyysiselle Primordial Manille.
5. oktantti.(-++) Me sekä erilaiset fyysiset muukalaiset.
( Flash Mental Simulation, kuvan tarkempi lähde liitteenä linkeissä )

Malanga kertoo hiljan julkaistussa Genesi 3:ssa, että PM:n yläpuolella ovat ns. Korkeammat hierarkiat. Tällä termillä hän kuvaa tietoisuuden tasoja, jotka eivät uskalla syntyä “ tänne alas” kolmiulotteiseen maailmaamme. He jättivät syvimmän osansa eli Sielu-entiteettinsä näille korkeammille luomisen tasoille. Tämä selittää sen, miksi niin monet ihmiset täällä maallisessa kokemuksessamme eivät ole Sielulla varustettuja. Kun abduktoitu on selvittänyt muukalaisongelmansa sekä PM:n, nämä pelokkaat olennot, joita ihmiset yhdistävät erilaisiksi henkisiksi mestareiksii, yrittävät houkutella abduktoitua “nousemaan” omalle tasolleen tarjoten viidennen ulottuvuuden paratiisia, dualismia, todellisen yhteyden sijaan. Nämä korkeammat hierarkiat yrittävät siis yksinkertaisesti estää entisen abduktoitun tietoisuutta palaamasta ykseyteen, jotta heidän ei itse tarvitsisi inkarnoitua alas kolmiulotteiseen fyysiseen kokemukseen. Jäämällä dualismiin he kaikki voisivat pysytellä turvassa ulottuvuudessaan ikuisesti.
Teemat ovat tuttuja niin eri uskonnoissa kuin new-agessakin mm. Shivalokan käsitteenä. Samaan aihepiiriin viittaa myös C.G Jung. Kirjassaan Symbols of Transformation hän kertoo, että silmä symboloi itseasiassa kohtua sekä pupilli siellä olevaa lasta, joka pelkää irrotautua äidistään kohdatakseen oman matkansa alitajunnasta tietoisuuteen ja siten omaan eheään kokonaisuuteensa. Meillä tuttu variaatio tästä tietoisuuden hierarkiasta on pyramidi, jonka yläpäässä on kaiken näkevä silmä. Olennot, jotka eivät ymmärrä, että todellinen kehitys ylöspäin alkaa alhaalta.
Kun palaamme muukalaisista ja genesiksestä takaisin värilliseen maailmankaikkeuteen, näemme, että jokaisella oktantilla on oma uniikki värimaailmansa. Corrado Malanga huomasi, että tutkimalla Triadin väritestin avulla (Triad Color Test, TCT) triadin ( Sielu, Mieli ja Henki) perusväreissä ilmeneviä muutoksia, hän kykeni tekemään johtopäätöksiä siitä, minkälaiset muukalaiset parasitoivat abduktoitua ja mistä oktantista ne olivat lähtöisin. Toisin sanoen tietystä oktantista tuleva muukalainen omalla värähtelytaajuudellaan vaikutti Triadin väreihin tietyllä tavalla. Nämä havainnot johtivat ei ainoastaan abduktoitujen, vaan kaikkien ihmisten kannalta uskomattomaan lopputulokseen, jota käsittelemme mentaalisimulaatioiden pisimmälle kehitetyn version TCTDF:n kohdalla.

Kuva sivustolta: http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/cct/about-eso-parasitology/
Corrado Malanga: Genesis 1 osa 1 engl.: http://flashmentalsimulation.wordpress.com/2012/03/06/genesis-i-part-1/
Corrado Malanga: Genesis 2,3 http://www.corradomalanga.vacau.com/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=115
Corrado Malanga kertoo LUXista: http://www.youtube.com/watch?v=p5uvW9xrxF8
http://flashmentalsimulation.wordpress.com/2013/02/01/2013-articlens-by-eve-lorgen/ artikkeli: Alien Hierarchies and the Research of Dr. Malanga by Eve Lorgen.

4
Mentaalisimulaatiot

Professori Corrado Malangan pitkäjänteinen työ linkittää tieteellisen, teoreettisen maailman käytännön tasolle, ihmisen arkeen ja elämään innovatiivisena sekä konkreettisena työkaluna. Corrado Malanga on nostanut monille tuttujen kognitiotieteilijöiden kuten Kosslynin ja Morenon simulaatiomallit aivan uudelle tasolle. Hän on muokannut ja käytännössä abduktoiduilla testannut mentaalisimulaatioidensa toimivuuden hioen niitä aina vaivattomimmiksi suorittaa. Samalla hän on työssään vaihe vaiheelta edennyt myös syvemmälle itse tietoisuuden maailmaan.
Pisimmälle kehitetyistä mentaalisimulaatioista kuten dynaamisesta triadin väritestistä (TCTD) sekä sen uusimmasta versiosta dynaamisesta triadin väritesti flashistä (TCTDF) hyötyvät myös muut kuin abduktoidut.
Malangan mentaalisimulaatiot ovat yksinkertaisesti ilmaistuna mielessä suoritettavia näytelmiä,
joissa osallistuja sekä hänen tietoisuutensa komponentit ovat mukana omana itsenään ilman rooleja. Simulaatioiden tarkoituksena on herättää eri komponenttien tietoisuus niin itsestään kuin toisistaankin ja yhdistää ne yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Koostaa niin psyykkinen kuin fyysinenkin avaruus, jotka ovat simulaatiotilassa sama asia.
Eri komponenteilla on luonnollisesti oma autonomiansa ja simulaatioissa ne toimivat itsenäisesti kyeten selkeään vuorovaikutukseen niin keskenään, muukalaisten kuin kokijan ego-tietoisuudenkin kanssa. Sielun tullessa simulaation aikana tietoiseksi muukalaisten tarkoitusperistä, se haluaa ja luonnollisesti myös kykenee lopettamaan tahdollaan häirinnän ja abduktiot. Sielu, Mieli ja Henki yhdistyvät toimivaksi tietoisuudeksi, jolla on usein myös psykologisesti positiivisia vaikutuksia abduktoidun persoonaan, identiteetin löytämiseen ja myös sitä kautta koko elämän laatuun.
Simulaatiot toimivat, koska itseasiassa tietoisuus luo kaiken, myös tämän virtuaalisen kokemuksen. Muuttamalla sisäistä tietoisuuttamme, muutamme myös ulkoisen maailman olosuhteita. Malanga käyttää simulaatioissaan myös neurolingvististä ohjelmointia, sillä se on loistava työväline opittujen kognitiivisten mallien muokkaamisessa. Simulaatioissa ei käytetä hypnoosia. Abduktoitu pysyy koko ajan tietoisena itsestään ja ympäristöstään kyeten vaikuttamaan tapahtumien kulkuun.

SIMBAD

Ensimmäinen Malangan kehittämä simulaatio oli SIMBAD eli Self Induced Method for Blocking Abductions Definitively. Malanga kehitti simulaation, koska oli selvä mahdottomuus käyttää hypnoosia kaikkiin abduktioista kärsiviin henkilöihin. SIMBADin voi jokainen abduktoitu tehdä itse sen jälkeen, kun hän on lukenut huolellisesti simulaation kulun. SIMBAD alkaa, kun abduktoitu kuvittelee mieleensä televisiostudion. Hän on juontajana omassa tv-ohjelmassaan, jonka nimi on muukalaiset ja minä. Vieraakseen abduktoitu kutsuu studioonsa Sielunsa, Mielensä ja Henkensä. Näiden jälkeen saapuvat abduktoidun kutsusta kaikki ne muukalaiset, jotka liittyvät abduktoituun. He istuutuvat studioon vartavasten tuodun pöydän ympärille. Abduktoitu luo mielessään studionsa aivan sellaiseksi, kun haluaa.
Simuloidussa huoneessa on myös peili, jonka edestä jokaisen vieraan on saavuttava studioon. Tällä tavoin varmistetaan, että jokainen vieras on oikeasti se, joksi hän itseään väittää. Ensimmäiseksi saapuvat Sielu, Mieli ja Henki. Vasta heidän jälkeensä on muukalaisten vuoro. Kun jokaisen saapujan identiteetti on varmistettu, abduktoitu voi aloittaa ohjelmansa ja käynnistää keskustelun kaikkien vieraidensa kanssa. Keskustelun tarkoituksena on selventää hänen tietoisuutensa komponenteille Sielulle, Mielelle ja Hengelle abduktioihin liittyvät syyt. Abduktoitu voi kysyä mitä tahansa tilanteeseensa liittyvää, kunhan ensimmäinen vastausvuoro on Sielulla. Välttämätön kysymys, jonka abduktoitu esittää debatin alussa on: “ Tunnetko nämä muukalaiset, jotka istuvat pöydän ympärillä? Tiedätkö, keitä he ovat ja mitä he haluavat?”
Debatin jälkeen Sielulla, Mielellä ja Hengellä on kuva ja käsitys siitä, mikä on tunkeilijoiden tarkoitus. Simulaation lopussa Sielulta kysytään, hyväksyykö hän muukalaisten läsnäolon. Jos Sielu ei hyväksy sitä, opastetaan Sielua siitä, että se tahtonsa voiman avulla kykenee lopettamaan abduktiot tuhoamalla muukalaiset yksi kerrallaan juuri nyt, tässä tv-ohjelmassa. Yleensä Sielu haluaa lopettaa abduktiot ja poistaa muukalaiset valitsemallaan tavalla.
Simulaation jälkeen entinen abduktoitu piirtää tilanteesta ja siinä esiintyvisä vieraista kuvan. Vaikka simulaatio on suunniteltu oikeille abduktoiduille, myös ne, jotka kokevat kuvitteellisia abduktioita voivat käyttää SIMBADia yhtä hyvin kokemustensa päättämiseksi.

Mentaalisimulaatio SIMBAD on aina henkilökohtainen, joten ole joustava. Halutessasi joku toinen voi ohjata sinut SIMBADin läpi, jolloin ns. Kaksoisdissosiaation ( jolloin henkilö on samanaikasesti kahdessa eri roolissa) kuormitus on vähäisempi. SIMBADiin voit liittää myös osia seuraavasta, SIMBADin kehittyneemmästä versiosta- Flash Mental Simulation- simulaatiosta.

Luo oma tv-studiosi. Kutsu Sielusi, Mielesi,Henkesi sekä sinuun liittyvät muukalaiset vieraiksesi. Sano hyvästit abduktioille ja muukalaisille. SIMBAD on suomennettu blogiini.

Taustatietoa Corrado Malangan SIMBADista ja SIMBAD useilla eri kielillä:

http://stopalienabductions.wordpress.com/why-the-simbad-can-stop-abduction/

SIMBADistä tarkemmin

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/simbad/

SIMBAD-videodemonstraatio:http://www.youtube.com/watch?v=V6uAyseS0q4

Flash Mental Simulation

Flash Mental Simulation on Malangan SIMBADista pidemmälle kehittämä versio. Niin Malangan tutkimusaineisto kuin laaja-alainen mentaalisimulaatioita koskeva kirjallisuuskin osoitti, että simulaatioit ovat validi tapa ratkoa käytännön ongelmia. Tutkiessaan abduktoituja Malanga huomasi, että abduktoitujen Sielun tietoisuus kykeni vapauttamaan henkilön muukalaisista menneisyydessä, nykyisyydessä sekä tulevaisuudessa Bohmin universumin periaatteiden mukaan. Näin ollen tietoisuudella oli mahdollisuus muokata tulevaisuutta silloin kun sille luodaan tarvittavat vaatimukset ja olosuhteet ongelman poistamista varten. Malanga otti käyttöönsä NLP:n, joka toimi kyseisillä parametreillä. Kvanttifysiikan maailmassa samaa tematiikkaa kuvaa mm. Einsteinin, Rosenin ja Podovskyn paradoksi.

FMS sessio oli monitahoinen ja kesti keskimäärin noin kaksi tuntia. Hypnoosia ei enää tarvinnut käyttää, sillä SIMBAD jo osoitti sen. Nykyisin Malanga luonnollisesti suosiikin kehittämiään simulaatiotekniikoita.
FMS tehdään aina ulkopuolisen ohjaajan toimesta. Ohjaajalla ei tarvitse olla erityistietoa NLP:stä tai hypnoositekniikoista, mutta hänellä täytyy olla vankka tieto abduktioilmiöstä ja muukalaisista Malangan tutkimustulosten pohjalta. Tämä siksi, että ohjaaja kykenee ohjaamaan Sielua tulemaan tietoisiksi kaikista häneen liittyvistä muukalaisista, implanteista sekä ja hänestä tehdyistä kopioista.
FMS on voimakas simulaatio, joka avaa abduktoidun tietoisuuden arkkityyppiset kanavat. Kokemuksen omaava ohjaaja voi simulaation aikana kontrolloida sitä, että abduktoitu ei mene syvähypnoosiin. Tilaan, jota kokemattoman ohjaajan on mahdotonta hallita. Simulaation alussa käytetyt arkkityyppiset kuvat luovat yhteyden Sieluun, Mieleen ja Henkeen, ilman että abduktoidussa olevat parasiitit sekä AAM ymmärtävät, mistä on kyse. Näin he eivät voi sekaantua asiaan ja simulaation kulkuun toisin kuin SIMBADissa.
Simulaation alussa henkilö johdatetaan peilin läpi tilaan, jonne kukaan muu ei voi saapua. FMS rakentuu erilaisista toisiaan seuraavista moduleista. Moduleiden aikana luodaan yhteys Sieluun, Mieleen ja Henkeen. Henkilö puhdistetaan implanteista ja siten ehkäistään armeijan väliintulo. Abduktoidun Sielu ohjataan poistamaan LUX, AAM, transdimensionaaliset parasiitit sekä kaikki kopiot.
Valokuva-albumi osiossa Sielu tunnistaa kaikki häntä häirinneet muukalaiset eikä salli niiden enää abduktoida tai parasitoida itseään myöskään tulevaisuudessa. Mikäli Sielu on lähtöisin Primordial Man- hahmosta, Sielukomponentti ohjelmoidaan tunnistamaan PM. Tämän jälkeen Sielu voi tietoisesti vapauttaa itsensä PM:n hyökkäyksiltä ja hyväksikäytöltä. Viimeiseksi Sielu luo suojelevan kellon tai kuplan yhdistyneen tietoisuuden sekä abduktoidun ympärille. Simulaatio loppuu, kun henkilö palaa peilin takaisesta maailmasta ja jatkaa lentämistään.
FMS käyttää vanhoja ja tuttuja arkkityyppisiä symboleita, joiden merkityksestä kerrotaan tarkemmin osiossa Symbolic Meaning of the Colors and Arhetypes Used in the FMS.

Corrado Malangan Flash Mental Simulation- simulaation moduleita voit halutssasi siis soveltaa myös SIMBADiin. Ole joustava ja luova. FMS tehdään aina ohjaajan toimesta.

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/flash-mental-simulation/

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/flash-mental-simulation/symbolic-meaning-of-the-colors-and-archetypes-used-in-the-fms/

TCTD- Triad Color Test Dynamic
Dynaaminen triadin väritesti

Värien käyttäminen psykologisessa viitekehyksessä on ajatuksena ikivanha. Värit edustavat syvintä itseä, tietoisuutta. Arkkityyppisine ominaisuuksineen niillä on myös oma validi fysikaalinen värähtelytaajuuteen liittyvä todellisuutensa. Nyt myös moderni tiede on kiinnostunut värien psykofyysisestä vaikutuksesta. Olen linkittänyt alle kohdan Introduction To Healing With Colors ( blogi Flash Mental Simulation), jossa Malanga kertoo syvällisemmin ao. Tematiikasta tieteellisine viitteineen.
TCTD metodi on virtuaalisessa mentaalisimulatiivisessa tilassa ohjaajan avulla tehtävä simulaatio, jossa niin muukalaiset kuin implantitkin ilmentyvät konkreettisten hahmojen sijasta erivärisinä ja kokoisina lamppuina tai värillisinä pisteinä. Eri abduktoitujen tietoisuudet kokevat ja havaitsevat ne yhteneväisesti samoin värein ja ominaisuuksin riippuen kummasta universumista ja mistä oktantista muukalaiset saapuvat.

TCTD- simulaatio alkaa triadin väritestillä TCT:llä (Triad Color Test). Testin voi tehdä jokainen itsekseen. Testissä henkilö kuvittelee olevansa täysin pimessä huoneessa, jossa hän tietää olevan kolme eriväristä lamppua. Henkilön pyynnöstä ne syttyvät vuorotellen. Ensimmäisenä on Mieli-komponentin lamppu, toisena syttyy Henki-komponentin lamppu ja viimeisenä Sielun lamppu. Tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Kun lamput ovat syttyneet, henkilö voi tarkastella mm. niiden kokoa, intensiteettiä, suhdetta toisiinsa ja huoneen tilaan. Tämän jälkeen henkilö voi yhdistää kaikki eri lamput yhteen yhdeksi lampuksi ja tarkastella lopputulosta. Tämän jälkeen henkilö erottaa jälleen lamput takaisin omiksi kokonaisuuksikseen ja jättää ne samaan kohtaan kuin testin alussa.
TCTD:n eli ohjatun värisimulaation selkeä hyöty oli seuraava: koska värien avulla työskenneltiin arkkityyppisessä tilassa, ei abduktoidun tarvinnut tietoisessa mielessään kohdata abduktioiden traumaa, ellei hän tahtonut niin. TCTD helpotti myös työskentelyä niiden henkilöiden kanssa, joita oli vaikea hypnotisoida tai joiden oli hankala asettua FMS-tilanteeseen. TCTD oli myös tehokas apuväline lievittämään niiden henkilöiden psyykkistä tilaa, jotka kärsivät erilaisista skitsoidisista oireista ja joiden TCT:n triadista puuttui Sielu-komponentti. Kun näiden henkilöiden Mieli-komponenttia vahvistettiin vihreäksi, he kokivat tilansa paremmaksi ja oireensa lievemmiksi. Tarkemmin professori Malanga kertoo aiheesta alla olevissa linkeissä Practical Applications Dynamic Triad Color Test sekä Reflections Upon The Dynamic TCT.

TCTD on syytä tehdä sellaisen ohjaajan toimesta, jolla on riittävä kokemus triadin värimaailmaan liittyvästä tulkinnasta ja kyseisestä aihepiiristä. Simulaatio alkaa siis TCT:llä, joka kuvaa henkilön staattista tilaa. Ohjaaja tulkitsee perustilanteen ja aloittaa dynaamisen osion.
Nyt abduktoidun pimeään huoneeseen (symboloi kehoa) syttyvät Mielen, Hengen sekä Sielun lisäksi ne lamput, jotka edustavat AAM-kokonaisuutta, LUXia, muita kehottomia parasiitteja sekä implantteja. Henkilölle kerrotaan, että nämä lamput eivät ole hänen omiaan. Henkilö poistaa ne Sielunsa avulla seuraavasti. Henkilö laittaa kätensä Sielun lamppuun ja tulee näin konkreettisesti tietoiseksi komponentistaan. Koska muiden lamppujen värähtely ei sovi yhteen Sielun kanssa, se voi poistaa tunkeilijat ja implantit koskettamalla niitä. Sielu alkaa heti toimia kumin tavoin ja pyyhkiä muita lamppuja pois.
Kun mustassa huoneessa on jäljellä enää triadin Mieli,- Henki,- ja Sielu-lamput, pyydetään henkilöä sytyttämään huoneeseen valo. Näin muut mahdolliset kehottomat parasiitit tulevat näkyviin. Nämä parasiitit näkyvät mustina lamppuina ja tulevat luoja 2 universumista, jolloin niiden havaitseminen pimeässä huoneessa on liki mahdotonta. Kun huone on puhdas mustista lampuista abduktoitua pyydetään havainnoimaan triadinsä värejä, jotka ovat merkittävästi erilaiset kuin simulaation alussa. Tämän jälkeen eri komponenteja pyydetään yhdistymään yhdeksi tietoisuudeksi niin kauan kunnes triadin värit ovat luonnollisia ja terveitä ja tietoisuus yhtenä ilmentää joko valkoista tai keltaista väriä riippuen siitä, tuleeko Sielu luoja 1:ltä (sininen) vai luoja 2:ltä (keltainen)
Tämän jälkeen yhdistynyttä tietoisuutta pyydetään havaitsemaan mahdolliset linkit, jotka tulevat PM:ltä tai luojilta. Havaittuaan ylimääräiset linkit tietoisuus irrottaa kytkökset näihin luomisen tasoihin ja luo huoneesta värähtelevän kokonaisuuden, joka suojelee henkilöä tunkeutujia vastaan.
Kun suoja on luotu, henkilö erottaa jälleen hetkeksi tietoisuuden komponentit eli lamput. Nyt Sielua pyydetään havaitsemaan kaikki henkilöstä tehdyt kopiot sekä tuhoamaan ne lähettämällä itseään vastaavan värisen säteen läpi ajan ja avaruudeen. Säde tuhoaa kopiot heti. Sielu ei siis saa jättää huonetta missään vaiheessa simulaatiota. Sielua pyydetään pysymään huoneessa suojelemassa kehoa. Komponentit yhdistyvät. Simulaatio loppuu.

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/cct/introduction-to-healing-with-colors/

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/static-triad-color-test/

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/cct/applycation-dynamic-color-test-dct/

http://flashmentalsimulation.wordpress.com/liberation-techniques/cct/reflections-upon-the-dynamic-cct/

http://www.youtube.com/watch?v=KccSN09bUws Corrado Malanga suorittaa TCTD:n. Lumen TCTD osa1

Valkoinen ja keltainen pallo kuvaavat simulaation lopputulosta, jossa tietoisuuden komponentit Mieli, Sielu ja Henki ovat yhdistyneet yhdeksi jakamattomaksi tietoisuudeksi. Lopputulos on valkoinen tai keltainen riippuen, onko Sielu lähtöisin ensimmäiseltä vai toiselta luojalta

TCTDF – Triad Color Test Dynamic Flash
Triadin dynaaminen väritesti flash.

Kun seuraamme Malangan työtä ja hänen kehittämiään simulaatioita, näemme selkeästi, kuinka ne ovat muuttuneet yksinkertaisimmiksi. Fysiikan lainalaisuuksien rinnalla Malanga on luonnollisesti tutkinut itse triadia ja yhdistynyttä tietoisuutta suhteessa psykologiseen maailmaan. Simulaatioiden kehityksen mukana todennamme siis tietoisuuden psykofyysistä luonnetta ja sen uskomattomia voimavaroja ikuisena olentona. Tietoisena voimana, joka luo kaiken kokemamme fyysistä ympäristöämme myöten.
Kun edellinen simulaatio TCTD loi yhdistyneen tietoisuuden, jonka komponentit sulautuivat joko valkoiseksi tai keltaiseski kokonaisuudeksi, saattoi Malanga hiljan julkaistussa työssään TCTDF vuosikymmenien tutkimustyönsä upeaan synteesiin. Malanga esitteli meille tehokkaan simulaation, jonka jokainen abduktoitu voi tehdä itse. Simulaatio kestää noin 15 minuuttia ja lopputuloksena on tietoisuus, joka partikkelin sijaan on omaksunut korkeamman olomuodon: aaltofunktion. Tämä tarkoittaa sitä, että simulaation aikana tietoisuutta pyydetään omaksumaan itseensä kaikki universumin sisältämät värit. Tietoisuudesta tulee näkymätön- aalto, jota muukalaiset eivät kykene havaitsemaan. Tietoisuus on muuttunut integroituneeksi tietoisuudeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Sielun ei tarvitse enää luonteensa vastaisesti tuhota muukalaisia, vaan se voi valita olla olematta missään vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Tietoisesti. Halutessaan tietoisuus voi omaksua jälleen havaittavan partikkelin muodon ja siten toimia fyysisessä olomuodossaan.
Integroitunut tietoisuus ymmärtää, että muukalaisten tuhoaminen on yksinkertaisesti turhaa. Muukalaiset käyttäytyvät kuten käyttäytyvät siksi, että olemme itse unohtaneet keitä todellisuudessa olemme. Oma unohduksemme ja tiedostamattomuutemme on sallinut abduktiot. Olemme tilanteessamme ainoita, joita voi syyttää. Tämä vääjäämätön seikka vaatii meitä tunnustamaan tilanteen, jossa tie muutokseen löytyy yksilöstä eli omasta itsestämme. Meidän tulee omakohtaisesti tehdä töitä integroituneen tietoisuuden luomiseksi ja herättämiseksi. Meidän tulee tasapainottamaan feminiininen Sielu-, kuin maskuliininen Henki-prinsiippimmekin.
Tämä työ koskettaa jokaista tietoisuutta, jokaista triadia. Se on matka, joka meidän on kuljettava. Ja me uskallamme kulkea sen toimimalla korkeampien periaatteiden mukaan, koska olemme jo uskaltautuneet tälle tasolle kokemaan itse tietoisuuden kehityksen ja manifestaation suurimmasta pienimpään siten kuin se itsemme kautta nyt ilmenee. Näin olemme paljon pidemmällä kuin he, jotka pysyttelevät näennäisessä turvassaan aiemmilla tai ns. Korkeammilla luomisen tasoilla ja estävät itseltään sekä monilta muilta- tietoisuudelta itseltään -mahdollisuuden palata takaisin itseemme. Ykseyteen.
Simulaatiossa TCTDF on siis kyse itse Sielun, Mielen ja Hengen yhteydestä sekä tietoisuuden aaltofunktion omaksumisesta. Näin tietoisuus pyrkii OMAN käsityskykynsä ja itsetietoisuutensa lisäämiseen. Muistamaan, kuka ja mikä hän on.

TCTDF alkaa jo tutulla staattisella TCT:llä. Kun tietoisuuden komponentit ovat yhdistyneet, erota ne jälleen Mieleen, Sieluun ja Henkeen. Huomioi kehien värit. Kun komponentit ovat erillään, luo yhteys niihin koskettamalla jokaista erikseen. Tarkista selkeästi kysymällä, että komponentit tietävät keitä he ovat. Varmista, että komponentit pitävät toisistaan ja kommunikoivat toistensa kanssa. Anna jokaiselle komponentille aikaa vastata rauhassa. Voit aloittaa mistä tahansa komponentista, usein Sielu on ensimmäinen.
Kun keskustelet komponentin kanssa, kosketa sitä. Huolehdi siitä, että tietoisuuden osat muistavat jokainen, että he ovat yhden jakamattoman osan kokonaisuuksia. Ja että heidän kokemansa erillisyys on aiheutunut Primordial Manin ja muukalaisten toimesta. Kun kosketat kutakin komponenttia ja värikehää, kysy kultakin tietoisuuden osalta, kuka hän on, tietävätkö he kuka sinä olet, onko heillä nimiä ja kuinka vanhoja he ovat. Todelliset Sielu,- ja Henki-komponentti eivät ikuisina voi koskaan kertoa ikäänsä tai nimeään. Jos näin tapahtuu, ole varovainen. Kyseisen vastauksen antaa todennäköisesti sinussa oleva muukalaisen tietoisuus. Mieli-komponentti voi joskus kertoa vastaukseksi sinun oman ikäsi, mutta tämä ei ole mikään sääntö.
Terve Mieli on aina vihreä, Henki punainen ja Sielu keltainen tai Sininen. Pyydä komponenttia kutakin vuorollaan koettamaan itselleen terveitä värejä ja kerro, että halutessaan komponentit voivat aina palata takaisin edelliseen tilaan. Kun jokaisella komponentilla on oikea värähtelytaajuus, väri, kysy heiltä uudelleen, muistavatko he, että he ovat yhden jakamattoman tietoisuuden osia. Nämä tietoisuuden osat ovat lähtöisin tästä yhtenäisestä olennosta. Tämän jälkeen pyydä komponentteja yhdistymään toisiinsa uudelleen. Aivan kuin he kokoaisivat palapelin itsestään. Tämän prosessin aikana sinun pitää selittää tälle yhdistyneelle tietoisuudelle, että tosiasiassa se sisältää kaikki värit ja kaikki värit yhdessä muodostavat tietoisuudesta läpinäkyvän. Kysy tietoisuudeltasi, haluaako se muuttua läpinäkyväksi. Seuraa rauhallisesti, kun tietoisuus omaksuu uuden muodon.
Tietoisuuden ollessa läpinäkyvä sinun tulee kysyä siltä, haluaako se vielä kokea muukalaisten läsnäolon. Sinun pitää opastaa tietoisuutta, että sen itse täytyy tehdä tietoinen päätös olla olematta vuorovaikutuksessa muukalaisten kanssa EI KOSKAAN enää, ikinä. Tietoisuuden täytyy itse haluta säilyttää aaltofunktionsa ja valita toisenlainen tie ja toisenlainen kokemus, ilman muukalaisia.
Vaikka tietoisuus on läpinäkyvä, voit yhä koskettaa sitä ja puhua sille. Voit pyytää sitä muistamaan alkuperänsä ja historiansa. Voit pyytää sitä kommunikoimaan kanssasi. Voit aloittaa rakentamaan uutta sisäistä olotilaasi, jossa sinun ei enää tarvitse vakuuttaa ketään olevasi oikeassa. Jokin sisälläsi on hereillä ja tunnet kyllä sen.
TCT Dinamico Flash:

http://www.corradomalanga.vacau.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=114

Tietoisuus on nyt integroitunut ja se on omaksunut aaltofunktion. Se on läpinäkyvä, tietoinen itsestään, olemuksestaan ja alkuperästään. Se on valinnut kokemuksen ilman muukalaisia. Se on valmis kohtaamaan toisenlaisen, täydemmän kokemuksen.

5
Psyyke ja materia

Niin professori Corrado Malangan kuin Carl Gustav Junginkin pitkä työ on johdattanut meidät olemassaolomme syvimpien kysymysten ääreen, rajapintaan, jossa psyyke ja materia kohtaavat toisensa. Malangan sekä Jungin tutkimusten tulokset kertovat samaa asiaa: meidän tietoisuutemme syvimmillä tasoilla on muuta kuin kokemamme ego-tietoisuus ja arkiminä. He ovat näyttäneet, että me voimme saada kosketuksen tähän kollektiiviseen ja ikuiseen itsemme osaan. Herättää sen ja koostaa itsemme kokonaisiksi olennoiksi, joiden päämääränä on kuvastaa tuota sisällämme olevaa ikuista olentoa, jossa me kaikki olemme yhtä. Kun puhumme tietoisuuden matkasta kohti integroitunutta itseään, puhumme samalla myös Jungin käsittein individuaatiosta ja matkasta kohti Itseä. Corrado Malangan simulaatiot ovat kaunis ja tehokas väline, jonka avulla jokainen voi avata yhteyden sisimpäänsä.
Kun perehdymme mentaalisimulaatioihin kuten SIMBADiin löydämme sen toimintatavoista paljon samaa kuin Jungin käyttämästä metodista nimeltä Active Imagination. Molempien tiedemiesten työ osoittaa sen, että mytologinen ja abduktioiden kohdalla myös fyysisesti konkreettinen aines, jonka kanssa elämme, kumpuaa tämän alkuperäisen tietoisuuden ja kollektiivisen alitajunnan syövereistä.
Sielumme kieli on arkkityyppistä kieltä, joka on kiehtonut mieliämme primitiivisistä ajoistamme saakka. Se on myös kieltä, joka ilmenee monin eri tavoin myös fyysisessä ympäristössämme kuten Malangan työ viljepeltokuvioiden parissa on paljastanut.
Professori Corrado Malanga on työllään luonut synteesin mielen ja fyysisen todellisuuden maailmasta. Tämä työ on tulevaisuudessa lähtökohta jollekin aivan uudelle tavalla hahmottaa itseämme suhteessa ympäristöömme niin tieteellisen kuin omakohtaisen kokemuksenkin kautta. Lopultakin kyse oman maailmankuvamme tarkastamisesta on omalla vastuullamme. Kun törmäämme henkilökohtaisesti Malangan ja Jungin esille nostamaan integroituneeseen tietoisuuteen tai itsen käsitteeseen, on induktio ja deduktio jo turhaa. Me omalla kokemuksellamme todennamme sen, mistä nämä tiedemiehet puhuvat. Me kohtaamme itsessämme jotain, jota Jung kuvaa kirjassaan The Mysterium Coniunctionis tai Malanga artikkelissaan Lo spazio dei suoni sekä Abduction and the Oniric World. Jaamme saman tietoisuuden. Me kävelemme siltaa, joka yhdistää mielen ja materian. Sielumme ja Henkemme. Menneen, nykyisen ja tulevan.

http://stopalienabductions.wordpress.com/pdf-books/ Corrado Malangan artikkeleita englanniksi

http://it.scribd.com/doc/2596188/Crop-Circles-Interpretazione-Achetipica-Corrado-Malanga

Corrado Malangan artikkeli Lo spazio dei suoni sivustolta: www.corradomalanga.vacau.com

Professori Corrado Malanga
sivusto ja laaja tutkimus, -sekä artikkeliaineisto:
www.corradomalanga.vacau.com

Tietoa Corrado Malangan työstä löydät eri kielillä seuraavista osoitteista:
www.flashmentalsimulation.wordpress.com
www.stopalienabductions.wordpress.com

http://extraterestriiprintrenoi.wordpress.com/

http://www.intrusosinvisibles.blogspot.fi/